Xác một học sinh cháy đen trong thảm họa nguyên tử tại Nhật

BÀI HỌC BOM NGUYÊN TỬ Ở HIROSHIMA VÀ NAGASAKI 1945

 04:40 22/05/2016

(NCTG) “Hiroshima và Nagasaki vượt lên trên tất cả: đó là nạn nhân đầu tiên của chiến tranh nguyên tử”.