Hai bài mẹ của tôi

VỀ MẸ, MÙA BÁO HIẾU

 01:47 30/08/2015

(NCTG) “Tình yêu của người mẹ dành cho con bao giờ cũng lớn hơn cả phần mình. Mẹ đau hơn khi con bị ngã đau, mẹ buồn hơn khi con khóc, mẹ mắng phạt con không khóc mà mẹ khóc...”.