Donald Trump ở Châu Á: vận hội mới nào cho Việt Nam? - Ảnh: cnn.com

Ngoại giao Việt Nam 2017-2018: CHIẾC THUYỀN THÚNG HAY LÀ ĐOÀN TÀU ĐANG TĂNG TỐC?

 03:21 05/12/2017

(NCTG) “Không dân chủ hóa mọi mặt trong đời sống xã hội và kinh tế, không xây dựng được một chính phủ kiến tạo thì không thể đẩy mạnh công cuộc hội nhập, không thể xây dựng được hệ thống quan hệ đối tác chiến lược với bên ngoài, với ý nghĩa thực chất, chứ đừng nói gì đến vấn đề cải cách thể chế hay chính phủ phục vụ…”.

Môi trường và công lý còn không, ở Việt Nam? - Ảnh: Facebook

71 NĂM NGHĨ VỀ “VẬN NƯỚC”

 08:49 04/10/2016

(NCTG) ““Vận nước” sau 71 năm, đã đến lúc nguy ngập lắm rồi”.

Bạn muốn tương lai như thế nào cho trẻ em ở Việt Nam? - Minh họa

“VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA”

 08:16 04/06/2015

(NCTG) “Mỗi khi các bà mẹ Việt Nam lên tiếng “Chị/tớ/em giờ chỉ tập trung lo cho con cái thôi, sức đâu mà lo chuyện ngoài xã hội!”, là mình lại vô cùng bối rối, vì mình không thể nào giải thích được thế nào mới là “lo cho con cái” theo định nghĩa của họ”.