Môi trường và công lý còn không, ở Việt Nam? - Ảnh: Facebook

71 NĂM NGHĨ VỀ “VẬN NƯỚC”

 19:49 04/10/2016

(NCTG) ““Vận nước” sau 71 năm, đã đến lúc nguy ngập lắm rồi”.