“Những ngày này, cảm giác tất cả mọi người như đàn cá mắc lưới, nhốn nháo, bất an, không lối thoát” - Trách nhiệm thuộc về ai? - Minh họa: thanhnien.vn

TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

 03:41 29/04/2016

(NCTG) “Khi truy nguồn trách nhiệm, người thì nói “bọn Tàu nó thâm”, người thì nói “chính quyền nó tham”... Nhưng trách nhiệm của những việc ngày hôm nay, thực sự thuộc về ai? Trách nhiệm thuộc về mỗi người trong chúng ta chứ không phải ai khác!”.

CỬ TRI GỐC VIỆT VỚI CUỘC BẦU CỬ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HUNGARY

CỬ TRI GỐC VIỆT VỚI CUỘC BẦU CỬ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HUNGARY

 00:15 10/10/2014

(NCTG) “Một thế hệ cử tri người gốc Việt mới sẽ có cơ hội để trưởng thành, để nhận biết rằng: sự nghiệp đấu tranh dân chủ phải là trách nhiệm không thể thoái thác của bản thân thế hệ hiện nay”.