Fejér Lipót (1880-1959)

FEJÉR LIPÓT, NGƯỜI THÀY CỦA NHIỀU THẾ HỆ CÁC NHÀ TOÁN HỌC HUNG

 20:19 18/06/2007

(NCTG) "Không thể nói cho người ngoài cuộc hiểu được Fejér Lipót là người như thế nào. Đó là một người khổng lồ. Ông tồn tại như chỉ để an ủi thế gian này. Ai không quen biết ông, người đó đã bỏ qua một khía cạnh của thế giới và không bao giờ anh ta bù đắp nổi điều đó".