Tác giả và anh Thành Klaus tại Potsdam, tháng 4-1987 - Ảnh do nhân vật cung cấp

“TRIỆU NGƯỜI QUEN CÓ MẤY NGƯỜI THÂN...”

 00:05 06/06/2017

(NCTG) “Và một người đã ra đi mãi mãi, bỏ lại thế gian này những mùa Xuân Berlin...”.