“Mỗi dân tộc đều có một chính phủ tương xứng với nó...”

“… CẦN PHẢI TỐNG CỔ LŨ ĂN HẠI…”

 05:25 13/01/2020

(NCTG) “Nếu một chính phủ tệ hại có thể tồn tại dài lâu ở vị trí của mình, thì chắc chắn là phần lỗi nằm ở dân tộc ấy”.