Bùng Binh Sè Goòng (khi chưa bị san bằng năm 2014) - Ảnh: Internet

CHÀO EM SÈ GOÒNG - BÔNG MƯỜI GIỜ THÁNG BẨY

 02:13 27/07/2016

(NCTG) “Chính Sè Goòng làm nên Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa. Một Sè Goòng trung hậu và hồn nhiên trong buông thả và kỷ luật, một Sè Goòng nền nếp và ăn chơi trong khiêm nhường và học hỏi, một Sè Goòng tiến bộ và lương thiện trọng nghĩa trọng tình…”.