Một phiên họp của hội nghị - Ảnh do nhân vật cung cấp

OSCE HỌP HỘI NGHỊ VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

 02:30 11/04/2019

(NCTG) Phân biệt đối xử vẫn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới, một phần, do các chính phủ không tiến hành những hành động hiệu quả để chống lại các tình huống như vậy, nhưng cũng có lúc, ngay giới lãnh đạo của chính các quốc gia đó cũng không không tôn trọng điều này.