Minh họa: Internet

QUYỀN NUÔI CON

 03:19 29/06/2017

(NCTG) “Này, hay em để chồng em nuôi con đi, rồi sau chị lại xử lại cho em nuôi con”.