Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp hoạt động của các liên minh NGO/CSO và truyền thông diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7-2015

TÍN HIỆU KHẢ QUAN CHO KHÔNG GIAN XÃ HỘI DÂN SỰ Ở VIỆT NAM

 16:58 21/08/2015

(NCTG) “Kinh nghiệm thực tế cho thấy, hoạt động của NGO/CSO đã giúp gia tăng tiến trình có sự tham gia, tính tự chủ, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các bên liên quan trong việc thực thi các chính sách có ảnh hưởng đến người dân”.