“Vạn thế Sư biểu” Khổng Tử, vị thầy được đặt tên cho các học viện được mở ra trên khắp thế giới trong nỗ lực truyền bá “quyền lực mềm” của Trung Cộng

TRUNG QUỐC ĐÃ TỪNG CÓ DÂN CHỦ?

 04:03 07/07/2015

(NCTG) “Các tư tưởng về dân chủ và tự do cho dù có thể đã từng tồn tại trong lịch sử Trung Hoa, nhưng chúng chưa bao giờ trở thành một phần của văn hóa Trung Hoa và chưa bao giờ được các thế lực chính trị bảo vệ”.