Khế ước tiền hôn nhân có biến hôn nhân thành một vụ giao dịch và làm mất sự lãng mạn và vẻ đẹp của nó? - Minh họa: Internet

KHẾ ƯỚC TIỀN HÔN NHÂN: LỢI HAY HẠI?

 05:14 10/03/2019

(NCTG) “Một bản khế ước hôn nhân không bao giờ phải dùng đến là điều chúng ta có thể làm được, bằng cách, trước tiên phải thiết lập nó. Nó sẽ giúp chúng ta ý thức được giới hạn giữa mình và “đối tác” để xây dựng một mối quan hệ tích cực và không bị đồng tiền chi phối”.