Minh họa: Internet

CHUYỆN BẦU CỬ CỦA CÔNG DÂN HUNG Ở NƯỚC NGOÀI

 02:40 21/04/2016

(NCTG) Người Hung tạm trú ở nước ngoài trong thời gian bầu cử không được biểu quyết qua đường bưu điện, nhưng điều này không vi hiến và không hạn chế quyền bầu cử, theo một quyết định của Tòa Bảo hiến (Tòa án Hiến pháp - AB) Hungary.