Cuốn cẩm nang về biên tập và xuất bản sách của Hungary

NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG VIỆC BIÊN TẬP

 01:28 06/12/2008

(NCTG) Tại các nhà xuất bản và các tòa báo, biên tập là một công việc đầy vất vả, khó nhọc và đòi hỏi các biên tập viên (BTV) phải có vốn tri thức, phông văn hóa dày dặn, cũng như, phải có phong cách cẩn trọng và nhẫn nại trong công việc.