Một năm đen tối với những cái chết thương tâm bởi dịch bệnh - Ảnh: Virginia Mayo (AP)

MỘT NĂM BIẾN ĐỘNG

 15:56 20/12/2020

(NCTG) “Đã đến lúc sự bình tâm và thức tỉnh trước những báo động về xã hội, về tôn giáo, về chính trị và về môi trường để tìm ra những giải pháp, thậm chí những lối thoát để nhân loại có thể tiếp tục tồn tại một cách hài hòa nhất với nhau!”.