Ngày đầu tới trường - Ảnh tư liệu

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

 23:24 29/08/2015

(NCTG) “Tôi kể chuyện đi học thời trước cho thằng cháu tôi. Nó không tin. Nó bảo tôi đang kể chuyện cổ tích”.