Minh họa: Internet

BÁC NAM, BÁC NỮ

 19:38 31/12/2017

(NCTG) “Cứ đầy đi, không phải nghe lời bà ấy!”.

MInh họa: nhahanghuongsen.com.vn

MỜI CƯỚI

 00:02 29/11/2015

(NCTG) “Mình đi ăn cỗ khắp lượt rồi, đến lượt con mình cũng phải mời lại họ chứ, không họ bảo mình ăn tham”.