Trần Quỳnh Vi - Ảnh: Facebook của nhân vật

Sổ tay NCTG: TRẦN VI

 05:53 01/05/2019

(NCTG) “Việt Nam cần biết bao những con người dấn thân như thế, cho hiện tại và tương lai...”.