Cần hiểu “tiên học lễ” như thế nào? - Minh họa: Internet

TIÊN HỌC LỄ, EH?

 15:06 27/10/2017

(NCTG) “Vì “tiên học lễ”, thay vì biết thưởng thức, người Việt xem chừng được khuyến khích trọng vọng mũ mão, nhãn hiệu, giấy tờ bằng biếu... toàn những thứ leng keng lẻng kẻng vốn tự chúng chẳng có thực chất gì”.