Minh họa: Femcafe

PHẢI YÊU?

 03:17 02/11/2016

(NCTG) “Ở Việt Nam, các nhà văn nhà thơ thường chịu sự chỉ đạo tư tưởng của những nhà cầm quyền. Trường hợp Tố Hữu còn đặc biệt hơn nữa, nhà chính trị và nhà thơ trong ông không thể tách bạch, mà trong đó nhà chính trị vẫn đứng trên, đứng trước, vẫn chỉ đạo nhà thơ. Đó là bi kịch của dân tộc”.