Sử gia Tạ Chí Đại Trường - Ảnh: Internet

SỬ GIA - NGƯỜI VIẾT SỬ TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG (1935-2016)

 17:45 28/03/2016

(NCTG) “Cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu của Tạ Chí Đại Trường cũng như của bao tinh hoa khác của miền Nam Việt Nam mới chính là những mất mát to lớn, không gì bù đắp trong nhiều lĩnh vực quan trọng sau 1975”.