ĂN CẮP Ở VĂN MIẾU

ĂN CẮP Ở VĂN MIẾU

 11:53 22/02/2013

(NCTG) “… bỗng thấy mình nhỏ bé mong manh vô cùng và chợt nghĩ, giờ có ai chạy đến cướp cái gì của tôi chắc cũng chẳng có ai bảo vệ tôi cả”.