Trẻ em đều trong sáng và thiện lương, chỉ đến khi thành người lớn mới hay thụt lùi... - Minh họa: Internet

NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐỀU BIẾT NHẬN LỖI

 07:51 02/07/2016

(NCTG) “Bố mẹ ngày hôm nay phải nhận lỗi trước các con vì đã không làm được nhiều hơn như bố mẹ đáng phải làm, để gửi lại cho con môi trường sống sạch sẽ hơn, để đặt những nền móng cho xã hội không chỉ giàu hơn, mà cần văn minh và an toàn hơn. Bố mẹ phải nhận lấy trách nhiệm của mình, ngày hôm nay, chứ không đùn đẩy nó cho con ngày mai”.