“Chúng” hay “chủng” trong quốc hiệu của nước Mỹ? - Minh họa: Internet

“CHUNG CƯ” hay “CHÚNG CƯ”?

 04:48 21/12/2021

,(NCTG) “Chung cư” đúng hay “chúng cư” đúng? Phải chăng “chúng cư” là đúng, vì “chúng” ở đây nghĩa là “đại chúng”? “Chúng cư” nghĩa là cái nhà đại chúng, cho đông người, như một số người từng giải thích? - tác giả Phúc Lai từ Hà Nội bàn về câu chuyện ngôn ngữ.