Quang Trung - Nguyễn Huệ, người tạo được cái thời - thế cho chính mình và bao trùm lên cả đất nước, xã hội - Minh họa: Internet

VỀ CHỮ “THỜI” TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM

 03:00 22/05/2015

(NCTG) “Rốt lại, cái thời thường mang đến cho người ta những điều hằng mơ ước, trân trọng. Bạn đã có cái thời của mình, đã nắm giữ được cái thời đó hay chưa?”.