Người dân Singapore đội mưa để vĩnh biệt ông Lý Quang Diệu

SINGAPORE ĐÃ NỢ LÝ QUANG DIỆU RẤT NHIỀU

 17:58 11/04/2015

(NCTG) “Ông đã hi sinh quá nhiều trong cả cuộc đời, hi sinh nhiều hơn tất cả những gì chúng ta đã làm. Để cho công bằng với ông, mỗi chúng ta, mỗi thế hệ sau này cần phải cùng nhau cố gắng để tiếp nối hoàn thành công việc của ông để lại, cùng xây dựng Singapore ngày càng vững mạnh. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng sẵn sàng, bởi vì tôi đã nợ ơn ông quá nhiều” - suy nghĩ của một người Singapore về Lý Quang Diệu.