“Rất nhiều vấn đề quan trọng của con người và xã hội nằm ngoài phạm trù khoa học” - Minh họa: sikerado.hu

CHUỘNG KHOA HỌC, PHẢN KHOA HỌC

 21:04 02/06/2017

(NCTG) “Không phải kiến thức khoa học mà chính là tinh thần và phương pháp khoa học đã giúp con người và xã hội thoát được tư duy nô lệ vào thần thánh, bề trên, giáo sư, tiến sĩ, lãnh tụ, minh quân... Khoa học không chấp nhận sự tuân phục mà đòi hỏi sự kiểm chứng theo đúng nguyên tắc. Sự Thật không của riêng ai, đúng sai không tùy thuộc con người, phe phái”.