Minh họa: aospeech.com

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG MỀM

 18:06 12/12/2016

(NCTG) Kỹ năng mềm đang ngày càng trở nên quan trọng đối với lực lượng lao động hiện nay. Chỉ được đào tạo rất cao về kỹ năng kỹ thuật, chuyên môn, mà không phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và cách xây dựng quan hệ giúp con người cộng tác hiệu quả, thì hoàn toàn không đầy đủ cho những đòi hỏi của lực lượng lao động hiện đại.