Kádár János, người đứng đầu nước Hung thời kỳ 1956-1988

LỜI GIỚI THIỆU CHO BẢN DỊCH CUỐN “KÁDÁR JÁNOS” (người dịch: Giáp Văn Chung)

 22:36 26/01/2007

(NCTG) Là một cái tên được thế giới đồng nghĩa với nước Hung XHCN trong hơn 3 thập niên liền, Kádár János là gương mặt kiệt xuất, nhưng bi thảm và đầy mâu thuẫn, của chính trường Hung thế kỷ XX.