Minh họa: Internet

CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN

 05:37 05/08/2015

(NCTG) “Một xã hội tốt nên là xã hội tạo điều kiện để mỗi người trong đó được sống đúng là mình. Tập hợp các cá nhân không hạnh phúc không thể tạo thành một xã hội hạnh phúc được”.