Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

TẠI CÁC CẬU ĐI HẾT…

 02:00 10/12/2017

(NCTG) “Với lại bọn giỏi các ông đi hết, chả còn ai nên bọn dốt như chúng tôi mới lên nắm chính quyền đấy thôi. Ông mà ở nhà thì chức này chả đến tay tôi”.