Ảnh tư liệu

CÂU CHUYỆN VỀ BỨC TƯỜNG BERLIN CỦA MÌNH

 14:12 10/11/2014

(NCTG) “Như thế có nghĩa là công trình đào tạo, tuyên truyền chính trị của Việt Nam và CHDC Đức đã thành công. Sự lãnh cảm trước những phi lý hiển nhiên, trí óc mất khả năng phân tích, phê phán, độc lập, nghĩa là trí óc mất khả năng lý trí, ít nhất về những vấn đề chính trị là cái người ta cần ở mình”.